fbpx

Privacy Policy

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem firmy Z Bliska fotografia jest Monika Kapałczyńska z siedzibą w Kostrzynie, zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą firmy Z Bliska fotografia Monika Kapałczyńska.

2.Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta)/Użytkownika są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „Rozporządzeniem”, Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem.

II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH, COOKIES

1.Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:

  • Nawiązanie kontaktu między Usługodawcą i Usługobiorcą (Klientem) polegającego na świadczeniu Usług Fotograficznych oraz w celach marketingowych.
  • Prezentacja portfolio Usługodawcy, które prezentuje poziom i zakres wykonywanych Usług Fotograficznych.
  • Umieszczanie treści interesujących i atrakcyjnych dla Usługobiorców (Klientów).
  • Dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na skierowane przy użyciu formularza kontaktowego.

2.Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów): imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość). Podanie danych osobowych, o których mowa jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do świadczenia usług przez Usługodawcę.

3. Strona internetowa Z Bliska używa tzw. ciasteczek (cookie). Dzięki wykorzystaniu plików cookie, Z Bliska może zapewnić użytkownikom tej witryny bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia cookie. Pliki cookie pozwalają nam, rozpoznać użytkowników naszej witryny. Celem tego rozpoznania, jak już wspomniano, jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej witryny.
Ustawione już pliki cookie mogą zostać usunięte w dowolnym momencie, za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jeśli użytkownik dezaktywuje ustawienia plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni użyteczne.

 III PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

1.Podstawa przetwarzania danych wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę (Klienta) w celu zlecenia Usługi Fotograficznej Usługodawcy. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy (Klienta) jest konieczność realizacji umowy, której Usługobiorca (Klient) jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego Usługobiorca (Klient) wyraża na to zgodę poprzez podpis w wyznaczonym do tego miejscu w umowie.

 IV PRAWO DO KONTROLI, ZMIANY ORAZ DOSTĘPU DO TREŚCI

1.Osoby wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych mają prawo dostępu do danych oraz prawo do ich sprostowania, czy uzupełnienia. Na żądanie uprawnionego, administrator  będzie miał obowiązek udostępnić kopię danych podlegających przetwarzaniu oraz wprowadzić odpowiednie zmiany do systemu.
Rozporządzenie przyznaje osobom fizycznym, których dane są przetwarzane, następujące uprawnienia:

  • prawo dostępu do danych i informacji,
  • prawo żądania sprostowania i uzupełnienia danych,
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo do przeniesienia danych,
  • prawo do bycia zapomnianym

2.Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do czasu ustania podstawy przetwarzania danych osobowych.

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Korzystając ze strony akceptujesz jej zasady. W przypadku jeśli nie jesteś w stanie zaakceptować zasad, prosimy o nie korzystanie z mojej strony.

2. Administrator strony ma prawo do aktualizowania treści podstrony z “Polityką Prywatności”. Użytkowników strony prosimy do okresowego sprawdzania treści “Polityki prywatności”.

3. W razie jakichkolwiek pytań związanych z “Polityka prywatności” dostępną na stronie www.zbliska.com proszę o kontakt poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie.